فالوور بگیر اینستاگرام
تعمیرات لوازم خانگی
اپليكيشن خدماتي خدمت از ما اپليكيشن خدماتي خدمت از ما .

اپليكيشن خدماتي خدمت از ما

هدف قبل از پروتز 2: فضاي اطراف دندانهاي كوچك يا نادرست را ايده آل كنيد

بسياري از بيماران داراي دندانهاي كوچك يا نادرست هستند ، به خصوص لكهاي جانبي. نقش متخصص ارتودنسي ايجاد فضاي ايده آل در اطراف دندان ها است تا بتوان آنها را به نسبت هاي زيبايي شناختي و متقارن ايده آل بازگرداند .2 براي ايجاد فضاي مناسب در اطراف اين دندان ها ، غالباً از پرانتز يا تراز استفاده مي شود. حركات مورد نياز

هدف قبل از پروتز 3: انسداد آسيب زا را برداريد تا ترميمهاي قبلي انجام شود. نيش هاي عميق
لبه هاي شكاف پشمي يك نمايش بسيار رايج در جمعيت بيمار امروز است. قبل از ترميم ساختار دندان از دست رفته ، معاينه علت در جلوگيري از عود مفيد است. اگر به دليل نيش عميق باشد ، اين بايد قبل از ترميم مورد بررسي قرار گيرد ، در غير اين صورت پيش آگهي طولاني مدت آنها به خطر مي افتد .2 اگر بايد نيش بيمار قبل از پروتز باز شود ، متخصص ارتودنتيست قبل از انتخاب يك سؤال زير را مطرح كند. دستگاه:

1- چقدر باز شدن نيش لازم است؟
2- آيا اين يك دندان واحد يا كل بخش است كه نياز به نفوذ دارد؟
3- علت نيش عميق چيست؟ (يعني اسكلت يا دندان).

نيش هاي عميق يك علت اسكلتي با باز شدن نيش بيشتر از چندين بخش براي وسايل ثابت مطلوب تر است. كمتر افتادگي نيش ناشي از يك دندانپزشكي ، با دندان هاي كمتري كه نياز به نفوذ داشته باشد براي تراز كننده ها مطلوب تر است ، يا از وسايل ثابت نيز مي توان استفاده كرد. نمونه اي از دو بيمار كه قبل از ترميم لبه هاي شكاف گم شده خود نياز به باز شدن نيش داشتند ، نقاط قوت و محدوديت بندها و ترازها را در تصحيح عمق نيش نشان مي دهد.

بيمار اول داراي جذابيت شديد بود كه نياز به بازسازي گسترده پروتزهاي دريچه هاي فك و فك بالا دارد. به دليل نيش عميق اسكلتي و ميزان باز شدن نيش مورد نياز ، از بندهايي براي باز كردن نيش وي استفاده شده است.
در بيمار دوم ، دندانپزشك درخواست كرد كه بيمار در قدامي بيش از حد چاق و چربي كمتري داشته باشد تا لبه هاي شكاف گمشده ترميم شود. باز كردن نيش (نفوذ) و حركات نوك پستان با تراز كننده ها به پايان رسيد از آنجايي كه باز شدن نيش با ترازوها دشوارتر است ، بايد تصحيح بيش از حد در برنامه ايجاد كرد و پيش بيني كرد كه باز شدن نيش باليني كمتر از آن است كه پيش بيني مي شود.

شكل 5

سوابق قبل از درمان:
سوابق پيش از مداخله: لبه هاي شكافي شديد پوشيده را يادداشت كنيد. بيمار با بريس تحت معالجه قرار خواهد گرفت و قدامي نيز خواهد داشت
ترميم ها پس از درمان براي بازيابي ساختار دندان از دست رفته قرار داده شده است.

شكل 6

پيش از پروتز
پيش از پروتز: نيش باز را به سمت چپ توجه كنيد تا جايي براي ترميم وجود داشته باشد. مرحله درمان ارتودنسي كامل است.

شكل 7

پس از ترميم: بعد از ترميم قرار گرفت.
پس از ترميم: بعد از ترميم قرار گرفت.

شكل 8

سوابق پيش از درمان براي بيمار مبتلا به نيش عميق و لبه هاي برش خورده.
سوابق پيش از درمان براي بيمار مبتلا به نيش عميق و لبه هاي برش خورده. هدف اين است كه قبل از ترميم قدامي ، از اضافه وزن و اضافه برداشت با استفاده از ترازو استفاده كنيد.

شكل 9

سوابق درماني مياني براي بيمار مبتلا به نيش عميق و لبه هاي برش خورده عميق ثبت مي شود.
مداخله اواسط (12 ماه): باز شدن نيش بيشتر به ترخيص كافي براي ترميم نياز دارد. اين موضوع در ترازهاي پالايش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

هدف پيش از پروتز 4: حاشيه لثه سطح
مشابه دندانهاي مزاحم براي باز كردن نيش عميق قبل از پروتز ، ارزيابي علت نياز به تراز كردن لبه لثه بايد قبل از درمان انجام شود. 3 متخصص ارتودنتيست بايد اين موارد را شناسايي كند:

1. چه مقدار نفوذ لازم است
2. اينكه يك بخش كامل نياز به حمله داشته باشد يا يك دندان فردي
3. علت صفحه نمايش لثه ناهموار - اسكلتي ، پريودنتال يا دندان

اگر اين مشكل از نظر ماهيت اسكلتي باشد ، ممكن است بيمار به عنوان يك روش كمكي براي ارتودنسي به عمل جراحي ارتوگناتيك يا پريودنتال احتياج داشته باشد. اگر براي تراز كردن لبه هاي لثه به يك بخش كامل نياز داشته باشد ، وسايل ثابت ممكن است مطلوب باشد.

اگر يك دندان واحد يا بخش كوچكتر نياز به نفوذ داشته باشد ، مي توان از بريس يا تراز كننده استفاده كرد. به ياد بياوريد كه aligners يك وسيله فشار دهنده است ، بنابراين در صورت طراحي صحيح مي توانند در حمله به دندان يا گروهي از دندانها بسيار مؤثر باشند.
نمونه اي از دو بيمار كه قبل از دريافت ترميم خود به لبه هاي لثه خود نياز داشتند در زير مشاهده مي شود. بيمار اول به انسداد فك بالا خود توجه نداشت و مستلزم آن بود كه كل ربع دوم مورد حمله قرار بگيرد ، بنابراين بريس ها مطلوب بودند. وي همچنين پس از ارتودنسي پيوند را براي پرداختن به دندانهاي مهار شده دريافت كرد ، بنابراين فضاهاي بين دنداني براي ترميم ها باقي مانده است.

بيمار دوم نياز به تزريق 21 داشت به اين ترتيب كه حاشيه لثه حتي قبل از دريافت تاج در 11 و 21 نيز به 11 رسيده بود. براي اين بيمار ، ترازها استفاده شده و حاشيه ها را به طور موثر تراز مي كردند. از آنجا كه نفوذ در يك بخش محدود مورد نياز بود ، ترازها ابزاري مؤثر براي تحقق اين هدف بودند.

شكل 10

عكسهاي قبل از مداوا از بيمار مبتلا به كانسيلر فك بالا كه با بريس درمان مي شود.
عكسهاي قبل از مداوا از بيمار مبتلا به كانسيلر فك بالا كه با بريس درمان مي شود.

شكل 11

قبل از پيوند ، ارتودنسي عكسها بعد از بريس برداشته شدند.
قبل از پيوند ، عكسها بعد از بريس برداشته شدند. توجه داشته باشيد حتي حاشيه هاي لثه و فضاي باقي مانده براي ترميم هاي فك بالا.

شكل 12

عكسها پس از ترميم دندانهاي ماگزيلار با اتصال.
عكسها پس از ترميم دندانهاي ماگزيلار با اتصال.

شكل 13

عكس هاي پيش از درمان براي بيماراني كه نياز به تراز كردن حاشيه لثه 11 ، 21 دارند.
عكس هاي پيش از درمان براي بيماراني كه نياز به تراز كردن حاشيه لثه 11 ، 21 دارند. بيمار با ترازو معالجه مي شود.

شكل 14

عكس هاي بعد از درمان با حاشيه لثه تراز ، آماده براي تاج.
عكس هاي بعد از درمان با حاشيه لثه تراز ، آماده براي تاج. درمان با ترازو در 10 ماه به پايان رسيد.

هدف قبل از پروتز 5: اكستروژن دندان ها
مواقعي وجود دارد كه دندان بايد قبل از پروتز خارج شود. يكي از نمونه هاي بارز آن در صورتي كه حداقل يك استخوان براي كاشت وجود داشته باشد و اكستروژن ارتودنسي باعث افزايش ارتفاع استخوان يا سطح لثه لثه براي كاشت مي شود. در اين روش درماني ، دندان نااميدكننده به نظر مي رسد ، اما قبل از استخراج از آن براي ايجاد بافت هاي پريودنتال با آن استفاده مي شود تا محل براي ايمپلنت 4 مطلوب تر شود (شكل 16). يكي ديگر از كاربردهاي متداول اكستروژن ارتودنسي "طولاني كردن تاج ارتودنسي" است ، وقتي اكستروژن به سرعت انجام مي شود تا بافت هاي پريودنتال از دندان پيروي نكنند.

چند نكته مهم در مورد اين نوع درمان وجود دارد. مورد اول اين است كه وسايل ثابت از اكستروژن ارتودنسي نسبت به ترازهاي مساعدتر هستند. به ياد بياوريد كه آلياژورها يك وسيله فشار دهنده هستند و در فشار دادن دندان ها به حالت اكسترود شده بسيار مؤثر نيستند. مورد دوم اين است كه چون اغلب يك دندان منفرد است كه نياز به اكستروژن دارد ، يك دوره محدود از درمان ارتودنسي ممكن است تمام آنچه لازم است باشد. اين خبر خوب براي بيمار و دندانپزشك است ، زيرا بيمار قبل از معالجه پروتز خود به سالها نياز به ارتودنسي نخواهد داشت.

شكل 15

عكس قبل از درمان بيمار كه با يك نااميد 13 ارائه شده است
عكس قبل از معالجه بيمار كه با نااميدي مواجه شده است 13. به دليل وجود استخوان ناكافي ، ايمپلنت قرار نمي گيرد. قبل از استخراج 13 و كاشت اكتشاف ارتودنسي براي بهبود استخوان در منطقه برنامه ريزي شده است.

شكل 16

از بريس هاي مقطعي براي بيرون كشيدن 13 استفاده شده تا استخوان قبل از استخراج با آن استخراج شود.
از بريس هاي مقطعي براي بيرون كشيدن 13 استفاده شده تا استخوان قبل از استخراج با آن استخراج شود.

شكل 17

پس از اتمام درمان ارتودنسي ، 13 آماده استخراج و قرار دادن ايمپلنت است.
پس از اتمام درمان ارتودنسي ، 13 آماده استخراج و قرار دادن ايمپلنت است. توجه به محيط مطلوب تر براي قرار دادن ايمپلنت پس از اكستروژن ارتودنسي.

هدف پيش از پروتز 6: آماده سازي سايت ايمپلنت
دندانهاي غايب مادرزادي يك مشكل منحصر به فرد را ايجاد مي كنند: از يك طرف فرد مي خواهد دندان اصلي را براي حفظ استخوان حفظ كند ، اما غالباً اين دندان ها دچار لوزه مي شوند. هنگامي كه دندان اوليه مشخص شد كه آنكيلوز شده باشد ، متخصص ارتودنتيست بايد در مورد رشد صورت باقي مانده ارزيابي كند. اگر رشد عمودي قابل توجهي در صورت وجود داشته باشد ، دندان آنكيلوز بايد استخراج شود تا از ايجاد نقص بزرگتر جلوگيري شود .5 اگر دندان اصلي (بدون جانشين) آنكيلوز باشد اما رشد صورت كمي وجود دارد ، ممكن است دندان اوليه در جاي خود باقي بماند.

ارتودنسي مي تواند به روش هاي زير در تهيه سايت براي كاشت كمك كند:

1- فضاي باز يا بسته را ببنديد ، بنابراين اندازه مناسب براي كاشت مانند در پيش از پروتز است.
2. استخراج انتخابي دندانهاي اوليه به گونه اي كه دندان بزرگسالي بتواند در موقعيت استراتژيك فوران كند .6 اگر دندان بزرگسالي در يك محل حفره فوران كند و بعداً جابجا شود ، رج در چهار سال كمتر از يك درصد تغيير مي كند .7 اين به طور قابل توجهي احتمال اينكه نياز به پيوند استخوان در آن ناحيه وجود داشته باشد را كاهش مي دهد. مثال زير را ببينيد. در صورت نياز به مسافت زياد دندانها ، بريس ها وسيله ترجيحي هستند.
3. در صورتي كه اخيراً دندان از بين برود ، جزئيات دقيق نيش و واگرايي ريشه را قبل از قرار دادن ايمپلنت قرار دهيد. اين كار را مي توان با بريس يا تراز كننده انجام داد.

مثال فوق نشان دهنده ي بيمار با دندانهاي مفقودالاشتي است كه در آن از ارتودنسي براي توسعه استراتژيك سايت براي كاشت آينده استفاده شده است.

شكل 18

پرتونگاري بيمار جوان نشان مي دهد كه وي 12 ، 35 و 45 را از دست داده است
راديوگرافي بيمار جوان نشان مي دهد كه وي 12 ، 35 و 45 را از دست داده است. هدف اين است كه اجازه دهيد 13 در كنار 11 فوران كند و سپس در آينده آنرا از بين ببرد تا بتواند يك ايمپلنت در 12 در محل قرار گيرد ، در حالت ايده آل و بدون نياز به يك. پيوند استخوان. از بريس هاي مقطعي براي جمع آوري 11 ، 21 به عنوان درمان فاز I استفاده شد.

شكل 19

راديوگرافي قبل از مرحله دوم درمان ارتودنسي.
راديوگرافي قبل از مرحله دوم درمان ارتودنسي. اكنون 53 مورد استخراج شده و 13 در موقعيت مناسب آن قرار گرفته است. 75 ، 85 طولاني مدت حفظ خواهد شد.

شكل 20

راديوگرافي نهايي ، بعد از درمان ارتودنسي و قرار دادن ايمپلنت در 12.
راديوگرافي نهايي ، بعد از درمان ارتودنسي و قرار دادن ايمپلنت
ساعت 12

خلاصه
ارتودنسي بخش مهمي از دنباله برنامه ريزي درمان است تا در بسياري از شرايط پيش از پروتز ، نتيجه مطلوب را براي بيماران بدست آورد. بسته به وضعيت باليني ممكن است از وسايل ثابت يا تراز كننده استفاده شود و هركدام مزايا و معايب خود را دارند. از آنجا كه بسياري از بيماران بالغ از نظر زيبايي شناختي آگاهي دارند ، مي توان از وسايل برش خورده يا تركيبي از لوازم براي دستيابي به نتايج مطلوب استفاده كرد.

https://bit.ly/3fgOhZx

https://cutt.ly/WpaAaT5

https://rb.gy/dnfslz

https://n9.cl/2kdw

https://is.gd/T3j1Xa

https://u.to/s6YEGQ

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۱۵:۵۳ توسط:مصطفي موضوع:

املاي صحيح كلمات

عرضه داشتن؛ يك سري كلمات هستند كه من خودم يك زماني املاي آن ها را بلد نبودم يا معني آن ها را نمي دانستم. املاي صحيح كلمات و طرز صحيح نوشتن آنان هميشه براي من مهم بوده است. املاي درست كلمات و نوشتن درست كلمات براي ما مهم اند.

گفتم اينجا بنويسم كه براي خودم مروري شود و از طرفي ديگر هميشه بماند.

 

[ براي مطالعه: سئو چيست ؟ ]

[مطالعه بيشتر: بررسي پيرامون سايت ديوار ]

 

شايد از خود بپرسيد كدام درستند:

مصدع اوقات يا مسدع اوقات يا مصدي اوقات
ذيق وقت يا ضيق وقت يا زيق وقت يا ضيغ وقت (به فرض كه يكي از آن ها درست باشد، اصلا ضيق وقت يعني چه؟)
انضباط يا انظباط
اجالتا يا عجالتا
عرضه داشتن يا ارزه داشتن يا حتي اورزه
تهديد يا تحديد
ارجحيت يا ارجعيت
هوله يا حوله
قر زدن يا غر زدن
هول دادن يا هل دادن
فراغ يا فراق
منسوب يا منصوب
مزنه يا مظنه
غرض از مزاحمت يا قرض از مزاحمت
پلمب درست است (تلفظ كلمه انگليسي Plombe) و پلمپ هيچ معني ندارد.

 

[خدمات مورد استفاده جهت اطلاع رساني: نظافت منزل ، نقاشي ساختمان ، لوله بازكني ]

 

املاي صحيح كلمات و طرز صحيح نوشتن
 

مصدع اوقات : مزاحم وقت كسي شدن (اين ها غلط هستند: مسدع اوقات)

ضيق : تنگ، محدود (ضيق وقت)

ضيق وقت : محدود بودن وقت (اين ها غلط هستند: ذيق وقت)

عجالتاً : اكنون، فعلا، فورا

انحطاط : فرو افتادن، پست شدن

مقهور : شكست خورده

قريحه : ذوق

مستاصل: درمانده

التفات : توجه كردن

اوان : زمان، هنگام

عنفُوان : اول هر چيز

زَفت : درشت – زُفت : تند و بي ارزش

آن مدير به آن مقام منصوب (به شغل و مقامي گماشته شده) شد

اين جمله منسوب (نسبت داده شده) به سعدي است.

ستبر : بزرگ، فربه

مَرهون : مديون، بدهكار

مُصّر بودن : اصرار كننده، سمج

مُبرهن : آشكار

مُحرز : مسلم، قطعي

فسق و فجور : بدكاري، عياشي

سور و سات : تداركات، ملزومات

متاع : كالا، مال

مُطاع : فرمانروا

مذاق : طعم، مزه

مُتقَن: محكم، استوار

خاسته: دستاورد

هزاردستان: بلبل

تَشَتّت: پراكنده ساختن

حِضانت : پرستاري، نگهداري

زجر : سختي ، آزار

ضجر : دلتنگي، بي قراري

كنج عزلت: گوشه نشيني، خانه نشيني

حاذق : ماهر

فراغبال : آسوده خاطر

فراغ : آسودگي

فراق : جدايي – دوري

في البداهه : در آن واحد

مزمن : خفيف

هول شدن :  تهديد كردن – ترسانيدن – خوف – بيم – هراس – رعب – وحشت

هل دادن:  با فشاري دفعي چيزي را يا كسي را افكندن –  به سويي راندن – تنه زدن .

تساهل و تسامح : ساده گرفتن و مدارا كردن، به آساني و نرمي با كسي برخورد كردن. تساهل: بخشش و بزرگواري. تسامح: نوعي كنارامدن همرا با بزرگواري

محجور: بازداشته شده و منع كرده شده

مذموم: نكوهيده، سرزنش شده

طي كردن : پيمودن

تي زدن : منظور همان وسايل تنظيف است

لفافه: پوشش – محفظه

در لفافه صحبت كردن يعني صحبت با ملاحظات يعني رُك صحبت نكردن

بغل: آغوش – بغل دست نشستن

بزن بغل پياده ميشم

تبحر داشتن: تسلط داشتن، احاطه داشتن

طمانينه: آزام گرفتن ، آرامش

تلق: جنس شفاف قابل تورق

برهه: روزگار، مرحله (مثال: برهه حساس كنوني)

علي الخصوص: خصوصا، به ويژه

مصر بودن: پا فشاري كردن

مسري: سرايت كننده، واگير دار

علي رغم: برخلاف ميل و خواهش، به ناخواست

مقال: گفتگو، گفتار، سخن

املاي يكسري كلمات:
فرقون يا فرغون هر دو درست هستند (آن واژه اي را كه Bold مي كنم يعني بيشتر از آن استفاده مي شود – خيلي جالب است كه يك شركت آمريكايي در آن سر دنيا به ما از هر كسي بهتر مي تواند بگويد، كه ما ايرانيان از كدام نوع املاي كلمات بيشتر استفاده مي كنيم)

بدانيد كه فرغان غلط است، مثل ماكاروني كه بعضي فكر مي كنند كتابيش مي شود ماكاراني!

قر و غمزه يا غر و غمزه هر دو درست هستند

منضبط – انضباط – نظم (ريشه انضباط، ضبط است نه نظم)

زغال (مورد تاييد لغتنامه معين) – ذغال (مورد تاييد لغتنامه دهخدا) – اما افرادي كه مي نويسند زغال، حدود 4 برابر افرادي هستند كه ذغال مي نويسند.

علي الحساب

چشم قرنه

لاشه متعفن

وضعيت مشمئز كننده

علاف (الاف غلط است)

عاطل و باطل

حوله (معين) – هوله (دهخدا) – نوشتن حوله در فارسي حدودا 16 برابر نوشتن هوله است.

سياس

ارجحيت

مغلطه كردن

ترك مراوده

صحت و سقم

حاد

خزعبلات

ناهار – نهار (هر دو درست است) – ميزان استفاده ناهار حدودا 4 برابر نهار است

ضايعه اسف بار

ضد و نقيض

اتراق – اطراق

تراز – طراز (مي شود گفت ديگه از كسي از املاي طراز استفاده نمي كند)

ابهت

حي و حاضر

عُرضه داشتن (ارزه غلط است)

جربزه

تا كردن (كاغذ را از وسط تا كردم)

غر زدن – غرولند

فارسي سليس

اذهان عمومي

جمله قصار

حد و حصر

بالفطره

طفره

اقصي نقاط جهان

غرور جريحه دار

مصدع اوقات

رتق و فتق امور

بيماري مسري

قسر در رفتن

ذله شدن

مظنه

غلتيدن

غرض از مزاحمت

علي الخصوص

فلاسك

هال خانه

معذب

وهله

اولويت

راجع به (راجب به  غلط است)

توجيه

ترجيح

مشكل – پشكل – خوشگل

جرات (جرئت غلط است)

 

نكته: اين را مي دانم كه معني هِنگفت با هَنگفت با هم تفاوت دارند اما هرچه جستجو كردم به نتيجه اي نرسيدم.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۶:۳۰ توسط:مصطفي موضوع:

سئو

سئو چيست : سئو يا همان سئو سايت به نوعي كلمه فارسي معادل SEO است. (Search Engine Optimaization) ⭐️

سئو رقابتي است كه پاياني براي آن نمي توان متصور بود.

 

نكته مهم و مشترك اين است كه تمامي مديران در تلاش هستند كه محصولات و خدمات خود را به فروش برسانند. از طرفي ديگر بايد نام وب سايت در صفحه جستجوي گوگل حتما باشد و در اين حالت است كه سئو اهميت پيدا مي كند.

 

هيچ راه ميانبري وجود ندارد كه سايت شما در نخستين صفحه سرچ گوگل قرار گيرد. درست است كه مي توانيد با دادن آگهي به Google adwords سايت خود را به لينك هاي اول برسانيد اما براي اينكه سايت تان براي مشتري ارزش بيشتري داشته باشد و به صورت ارگانيك، در صفحه اول جستجو بيايد بايد از اصول سئو به صورت آگاهانه استفاده و آنها را پياده سازي كنيد. در اينجا ابزارهايي را كه براي سئو كاربرد دارد را بررسي مي كنيم.

بي شك مي توان سرآمدترين آن ها را گوگل دانست.

 

در اينجا يك سري آمار براي شناخت بيشتر اين فضا ارائه مي دهم:

 

تعداد كاربران اينترنت بيش از 3.7 ميليارد نفر هستند. (جمعيت كره زمين در سال 2017، 7.5 ميليارد است) +

 91% كاربران اينترنت از سرچ استفاده مي كنند.

93% تعامل انسان ها با فضاي آنلاين با جستجو در مورتورهاي جستجو شروع مي شود.

گوگل به تنهايي 77.43% سرچ ها را به خود اختصاص مي كنند. +

يش از 180 ميليارد سرچ ها در ماه توسط موتورهاي جستجو انجام مي شود.

135 ميليارد هرگز به صفحه دوم نمي روند. +

حدود 60% كليك ها فقط بر روي 3 لينك اول است. +

بر لينك اول حدود 30 تا 33% كليك مي شود

 سئو چيست ؟

 

 

تعاريف بهتر از سئو: SEO

 

سئو راهي براي فهماندن بهتر محتوا به گوگل است.

 

سئو ترجمان محتوا به زبان گوگل است.

 

سئو مانند اين است كه شما تمام راهرو هاي درون سايت تان را براي گوگل روشن كرده ايد.

 

سئو ايجاد سهولت بررسي سايت توسط گوگل است.

 

سئو پرزنت محتواي سايت براي گوگل است.

 

سئو كمك به گوگل براي درك موضوع نوشته شده است.

 

سئو تا حدودي همان بازاريابي و فروش در دنياي آنلاين است.

 

سئو ارزان ترين و دائمي ترين راه بازاريابي آنلاين است.

 

سئو همان بحثي است كه باعث مي شود شما گوي سبقت را از رقبا برباييد.

 

سئو علم نيست.

 

سئو حاصل يك سري تجربيات تاكنون است.

 

سئو همان كاريست كه بايد انجام شود تا لذت حضور آنلاين چشيده شود.

 

سئو براي تمام كساني كه به صورت وب سايت فعاليت آنلاين دارند مي بايست مهم باشد.

 

سئو از جنس توصيه است.

 

سئو يك مزيت رقابتي استراتژيك است.

 

سئو تبليغات نيست.


برچسب: سئو،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۴۵:۴۰ توسط:مصطفي موضوع:

متخصص سئو

متخصص سئو را ⭐️ كارشناس سئو ⭐️ يا سئوكار يا مشاور سئو هم مي گويند.

متخصص سئو ترجمه SEO Specialist مي باشد. اما مانند اكثر امور كه در ايران با كل دنيا متفاوت است، در ايران براي متخصص سئو بيشتر لفظ سئوكار استفاده مي شود (و اكثر كساني كه با اين نام مجاز نمي باشد سرچ مي كنند كلمه ” مشاور سئو ” را انتخاب مي كنند). براساس آمار گوگل ترندز واژه سئوكار در سال هاي 2010 در ايران شروع به استفاده شد.

 

خيلي از صاحبان سايت ها به دنبال سئوكار حرفه اي هستند و براي آن اقدام به استخدام سئوكار مي كنند. آن ها به دنبال بهينه سازي سايت خود هستند و مي دانند با اين كار، بهبود جايگاه سايت در گوگل را خواهند داشت.

 

اين روزها اگر نگويم همه، بايد بگويم بخش اعظمي از مديران كسب و كارهاي آنلاين دغدغه حضور در صفحه اول گوگل را دارند. (البته 3 لينك اول بيشتر حائز اهميت است). اينجاست كه همه به فكر بهينه كردن سايت هاي خود براي موتورهاي جستجو يا همان بهينه سازي سايت مي افتند. پس تقاضا براي سئو (بهينه كردني براي موتورهاي جستجو) بالا مي رود. هر زمان كه تقاضا بالا مي رود پشت سر خود عده اي سود جو و كم سواد بعد از آنان عده اي بي سواد، وارد ماركت مي شوند. برخي از مديران سايت ها هم كلا در باغ نيستند و فقط از فعاليت آنلاين داشتن يك وب سايت را مي دانند و بس. (كه اين افراد مخاطب بحث ما نيستند)

 

براي سئو هيچ قيمتي نمي شود در نظر گرفت. براي اينكه سئو تشكيل شده است از تعداد زيادي فعاليت و هر كدام براي خود كلي ريز كاري دارند كه حتي پس از پياده سازي هم امكان دارد اصلا متوجه نشويم. چيزي به نام قيمت سئو يا تعرفه سئو سايت وجود ندارد.

به همين دليل يكي از مهمترين نكات در برون سپاري فعاليت سئو، صداقت در تجارتِ نفر يا شركت سئوكار است. به دليل اينكه خيلي از مسائل اصلا توضيح دادني نيستند و خيلي از موارد هم نكاتي هست كه براساس تجربه كسب شده و همين ها باعث موفقيت در كار متخصص سئو است. البته گفتن آن ها به كارفرما هم عايدي ندارد چون به احتمال فراوان اصلا متوجه نمي شود.

پس به رزومه، نحوه برخورد و صداقت متخصص سئو بايد بسيار دقت كرد.

سئو يك فعاليت كوتاه مدت نيست، سئو مي بايست به موازات نگهداري سايت دائما انجام شود. سئو يك فعاليت پيوسته و همه روزه است. به محض اينكه دست از آن بكشيد پس از مدتي شاهد كاهش رتبه سايت خود در موتورهاي جستجو خواهيد بود. البته ناگفته نماند كه سئو يكي از روش هاي بالا بردن بازديد سايت در گوگل و افزايش رتبه گوگل است اما به نظر من كم هزينه ترين، موثرترين و پايدارترين است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۰۸:۳۱ توسط:مصطفي موضوع:

ديوار

ديوار يكي از سايت هاي درج آگهي هست. سايت ديوار فعاليت خود را از سال 91 شروع كرده و مدل كسب و كار آن پلتفرم دوسويه است.

سايت ديوار مربوط به پورتفوليو كافه بازار است. بلد، ديوار، رسيد (كه البته فعاليت آن به دليل انحصارگرايي تاكسيراني از سمت خود كافه بازار متوقف شد) در اين سبد قرار دارند.

ديوار

برخي گمان مي كنند كه ديوار اولين سايت درج آگهي آنلاين است در صورتي كه ايستگاه ، ايران تجارت و لوكوپوك خيلي قبل تر از ديوار وجود داشتند.

در سال هاي اول استفاده از اين سايت به صورت كلي رايگان بود و هيچ گونه تبليغي هم از ديوار در فضاي آنلاين و آفلاين نمي ديديم.

در سال هاي اخير ديوار توانسته ليدر بازار آگهي شود و سهم قابل توجهي از بازار آنلاين آگهي ها را به خود اختصاص دهد. در سال 97 طبق آمار رسمي از سايت ديوار، روزانه 400 هزار آگهي در ديوار گذاشته مي شود. در حال حاضر پرسنل ديوار حدود 350 نفر هستند.


شايد برايتان جالب باشد كه اين روزها پيرامون ديوار در وب چه مطالبي جستجو مي شوند:

سايت ديوار مشهد

ديوار من

دانلود ديوار

ديوار تهران

ديوار شيراز

ديوار تبريز

ديوار كرج

جستجو در همه شهرهاي ديوار

 

شهرهايي كه بيشترين تداوم استفاده را از اين سايت دارند:

شهرهاي پربازديد ديوار
ديوار

مي دانستم  (و قابل حدس بود) ديوار تهران ، ديوار مشهد ، ديوار كرج ، ديوار شيراز ، ديوار اصفهان ، ديوار اهواز ، ديوار تبريز جزو ديوار هاي پربازديد هستند اما حضور ديوار كرمانشاه ، ديوار قم و ديوار رشت در شهرهاي پر بازديد براي من جالب بود.

كه البته ديوار تهران با اختلاف بسيار از ديوار مشهد كه رتبه دوم را دارد فاصله دارند.

 

مهمترين رقيب سايت ديوار، شيپور است. حدود يكسال پيش بود كه شيپور لوگو خودش را به طرح جديدي تغيير داد.

رقيب ديوار
شيپور

 

مدتي پيش هم سايت آلونك (مربوط به رهن ، اجاره و فروش ملك است) با سايت شيپور ادغام شدند. البته اين ادغام را من زياد ادغام نمي نامم، بيشتر از اين جيب به آن جيب حساب مي شود. چون خود شيپور از سرمايه گذارهاي سايت آلونك بود. (منبع عكس: ECM)

شيپور


شايد برايتان جالب باشد كه اين روزها در فضاي وب پيرامون شيپور چه مواردي سرچ مي شود:

دانلود شيپور

شيپور مشهد

شيپور خودرو

شيپور اصفهان

شيپور قم

نصب ودانلود برنامه شيپور

عكس شيپور

دانلود شيپور براي ايفون

حدود 2 سال پيش بود كه سايت شيپور تصميم گرفت كه كمي به صورت تخصصي تر به حوزه خودرو ورود كند كه مدتي بعد ديوار نيز همين تصميم را گرفت. اولين اقدام ديوار آوردن شهرام شاهكار براي مديريت بخش خودرو ديوار بود. شهرام شاهكار حدود 6 سال پيش از كانادا بازگشت. ابتدا مدير توسعه كسب و كار ديجي كالا بود و مدتي بعد مديرعامل اسنپ شد. شهرام شاهكار تنها شخصي است كه در سه شركت برتر اينترنتي ايران يعني كافه بازار ، ديجي كالا و اسنپ در پست مديريتي حضور داشته است.


برچسب: ديوار،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ شهريور ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۲:۱۲ توسط:مصطفي موضوع:

اپ خدماتي

اپليكيشن خدمات منزل “خدمت از ما” بهترين اپليكيشن درخواست خدمات آنلاين منزل در ايران است كه خدمات مورد نياز همه افراد خانواده را با يك نرم افزار بسيار كاربردي و ساده ارائه مي دهد. با اپ خدماتي منزل شما قادر خواهيد بود تمامي خدمات آنلاين منزل را با ثبت درخواست از طريق اپليكيشن خدمت از ما دريافت كنيد. ( اپليكيشن خدمات فني )

در واقع ديگر نيازي نداريد كه به صورت جداگانه اپليكيشن كارواش ، اپليكيشن نظافت يا اپليكيشن خدمات ساختماني را بر روي گوشي هاي خود نصب كنيد.

سفارش همه خدمات مورد نظر تنها در چند مرحله براي شما در دسترس خواهد بود. اپليكيشن خدمات فني كار هاي فني را براي ما راحت تر مي كند. خدمات فني مورد نياز ما همگي در اپليكيشن خدمات فني خدمت از ما. اپليكيشن خدماتي را به راحتي مي توانيم نصب كنيم و از آن استفاده كنيم.

به جاي نصب چندين اپليكيشن ، يك اپ را با چندين خدمات نصب كنيد
   امكان درخواست خدمات نظافت منزل بدون نصب جداگانه اپليكيشن نظافت
   امكان درخواست خدمات كارواش در محل بدون نياز به نصب جداگانه اپليكيشن كارواش
  امكان درخواست خدمات قاليشويي  بدون نياز به نصب جداگانه اپليكيشن قاليشويي
   امكان درخواست خدمات خشكشويي  بدون نياز به نصب جداگانه اپليكيشن خشكشويي
   امكان درخواست خدمات پذيرايي  بدون نياز به نصب جداگانه اپليكيشن پذيرايي
   امكان درخواست خدمات لوله بازكني و تخليه چاه  بدون نياز به نصب جداگانه اپليكيشن خدمات ساختماني
   امكان درخواست خدمات تاسيسات و لوله كشي ساختمان  بدون نياز به نصب جداگانه اپليكيشن  تاسيساتي
   امكان درخواست خدمات تعميرات و بازسازي ساختمان  بدون نياز به نصب جداگانه اپليكيشن ساختمان
  امكان درخواست خدمات تعمير لوازم منزل و بدون نياز به نصب جداگانه اپليكيشن تعميرات لوازم

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۴۶:۳۲ توسط:مصطفي موضوع:

هزينه سرويس كولر گازي

يكي از مهمترين دغدغه هاي اين روزهاي گرم تابستان هزينه سرويس كولر گازي مي باشد؛ هزينه سرويس كولر گازي به عوامل متفاوتي بستگي دارد. گاهي تعميركار كولر گازي يا سرويسكار كولر گازي در محل حضور مي‌يابند و متوجه مي‌شود شرايط كولر گازي به شكلي است كه هزينه‌اي بيش از هزينه اعلام شده خواهد برد.

در مواردي نيز تعميركار كولر گازي يا سرويسكار كولر گازي در محل حضور مي‌يابند و متوجه خواهد شد كه كولر گازي نيازمند يك سرويس ساده است؛ و به عنوان مثال نيازي به شارژ كولر گازي نيست, به تبع هزينه سرويس كولر گازي شما عزيزان كاهش پيدا مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين مواردي كه بايد در تعمير كولر گازي به آن توجه نمود, سرويس كولر گازي است (تعميركار كولر گازي مجرب به اين مورد بسيار توجه مي‌كند). ما شاهد بسياري از عزيزان بوده‌ايم كه تنها با سرويس كولر گازي خود توسط سرويسكار كولر گازي, مشكل پيش آمده‌شان رفع شده است. عملكرد نامطلوب كولر گازي, الزاما نشان از خرابي آن نمي‌دهد؛ بلكه ممكن است با يك سرويس كولر گازي نياز شما عزيزان رفع شود.

به همين دليل نمي‌توانيم قيمت واحدي براي نرخ اتحاديه سرويس كولر گازي (نرخ اتحاديه كولر گازي) بيان كنيم. تعرفه خدمات كولر گازي 98, متناسب با آنچه شما عزيزان از سرويسكار كولر گازي مي‌خواهيد متفاوت خواهد بود و به تبع بر هزينه سرويس كولر گازي اثرگذار خواهد بود. نرخ اتحاديه كولر گازي, حداقل‌ها را مشخيص مي‌كند و نرخ اتحاديه سرويس كولر گازي, قيمتي واحد ندارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۳:۵۲ توسط:مصطفي موضوع:

تعمير كولر آبي

آيا به يك سرويسكار جهت سرويس و تعمير كولر آبي در منزل نياز داريد؟ بخشي از خدمات سرمايشي ما شامل:

تعمير كولر آبي در تهران ، تعميرات كولر آبي غرب تهران ، تعمير كولر آبي شرق تهران ، تعميرات كولر آبي آنرژي در شمال و جنوب تهران ، تعمير كولر ابي در كرج و…  اعزام بهترين تعميركار و سرويس كار كولر آبي براي سرويس كولر آبي ، تعمير موتور كولر آبي ، تعمير كولر آبي در تهران ، تعويض ياتاقان كولر آبي، روغن كاري دينام كولر آبي، روغن كاري ياتاقان كولر آبي با مناسبترين هزينه سرويس كولر آبي و … در تهران و شهرهاي مختلف مي باشد. فوايد انجام خدمات تعمير كولر آبي قبل از شروع فصل گرما چيست؟
مصرف برق كولر آبي كاهش پيدا مي كند.
طول عمر مفيد كولر آبي افزايش مي يابد.
كولر آبي در فصل گرما دچار خرابي نمي شود.
از خرابي زود هنگام موتور كولر آبي جلوگيري مي كند.
 سستم گردش هوا در كولر آبي به راحتي و مطلوب تر انجام مي شود. كولر آبي يك سيستم سرمايشي است كه عموما در بسياري از منازل و ساختمان ها كاربرد دارد.كوچك ترين اختلال در عملكرد كولر آبي يك هشدار جدي براي خرابي هاي بزرگتر و بيشتر است اگر به اين هشدارها و خرابي هاي كوچك توجه نكنيم و بموقع به تعمير كار كولر با تجربه جهت تعميرات كولر آبي نشان ندهيم كولر آبي دچار خرابي هاي بزرگ تري در فصل گرما مي شود و در نتيجه تا زمان تعمير كامل كولر آبي مجبور به تحمل چند ساعته يا حتي چند روزه گرما خواهيد شد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۲۷:۰۰ توسط:مصطفي موضوع:

خدمات لوله بازكني تهران

به دنبال خدمات لوله بازكني تهران ميگريد و جاي مطمئني را سراغ نداريد؟
در خدمت از ما مي توانيد هر آنچه كه لازم داريد سفارش دهيد و بهترين ها را براي شما ميفرستيم
لوله بازكني ارزان سريع  و با كيفيت يكي از نيازها و درخواست هاي مشتريان خدمت از ما است. با توجه به ماهيت خدمات لوله بازكني كه اورژانسي و ضروي است. اكثر مشتريان به دنبال خدمات لوله بازكني ارزان و لوله بازكني فوري هستند. ما در پاسخ به اين نياز مشتريان تلاش كرده ايم قيمت خدمات لوله بازكني  را با  منصفانه ترين نرخ ها تعيين كنيم .

ما كليه خدمات  لوله بازكني ارزان سريع را با قيمت مناسب و فوري ارائه ميكنيم. لطفا جهت دريافت خدمات لوله بازكني ارزان سريع با كارشناسان پشتيباني سايت خدمت از ما تماس حاصل بفرمائيد. لوله بازكن در كوتاه‌ترين زمان جهت خدمات چاه بازكني و لوله بازكني تهران بزرگ به منزل شما اعزام مي‌كنيم. “خدمت از ما ” ارائه‌دهنده خدمات لوله بازكني  جهت رفع گرفتگي لوله تشخيص تركيدگي لوله و تخليه چاه در سراسر تهران بزرگ ازجمله لوله بازكني شمال تهران ، لوله بازكني غرب تهران ، لوله بازكني شرق تهران ، لوله بازكني  و ساير محله ها در خدمت شما همشهريان عزيز مي باشد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۰۸:۱۲ توسط:مصطفي موضوع:

كارواش تلفني شيراز

قيمت كارواش در منزل شيراز بهتر است يا كارواش‌هاي سنتي؟
قيمت كارواش تلفني شيراز نسبت به كارواش‌هاي سنتي خيلي بهينه‌تر و بهتر است زيرا در كارواش سيار شما هزينه‌هاي جانبي مثل بنزين نداريد و تمامي خدمات كارواش در منزل بدون دريافت انعام به بهترين نحو انجام مي‌شود.

مزاياي كارواش در منزل شيراز “خدمت از ما” :
دسترسي راحت به كارواش در هر مكان و زمان با كارواش در منزل شيراز “خدمت از ما”
 بدون هدر دادن زمان در ترافيك شهري و صف كارواش
بدون مصرف سوخت و كمك به كاهش آلودگي هوا
بدون مصرف آب و كمك به بحران كم آبي
دستيابي به خودرويي تميز و براق با ظاهري نمايشگاهي
افزايش كيفيت شست‌وشو و ماندگاري تميزي خودرو به دليل استفاده از مواد نانو مرغوب
تميز كردن محل بعد از كارواش بدون بر جاي گذاشتن كوچكترين اثر آلودگي

براي تميزي و درخشندگي بيشتر ماشين خود، همچنين پرداخت هزينه و صرف زمان كمتر و ذخيره هزاران ليتر آب با ارزش با سرويس متنوع و سريع كارواش نانو در شيراز “خدمت از ما” همراه شويد.

آيا تمامي خدمات كارواش در كارواش تلفني شيراز انجام مي‌شود؟
بله تمامي خدمات كارواش به صورت كامل و بي نقص در كارواش شيراز “خدمت از ما” انجام مي‌شود و اين باور كه در كارواش سيار ممكن است خدمات كمتري نسبت به كارواش‌هاي سنتي ارائه شود كاملا اشتباه است. پرسنل كارواش نانو سيار همه خدمات كارواش را به بهترين نحو و بدون دريافت انعام به شما ارائه مي‌دهند.

شست‌وشوي عالي انواع ماشين‌هاي شاسي بلند با كارواش در منزل شيراز تجربه كنيد.
شست‌وشوي انواع ماشين‌هاي سواري خود را به كارواش در منزل شيراز بسپاريد.
انجام توشويي و روشويي انواع ماشين به بهترين نحو در كارواش در منزل شيراز
واكس و پوليش انواع ماشين در كارواش در منزل شيراز
واكس و پوليش لاستيك خودرو در كارواش در منزل شيراز
روشويي خودرو با كارواش نانو در شيراز با بهترين نرخ كارواش شيراز
صفرشويي خودرو در كارواش در منزل شيراز
موتورشويي ماشين با كارواش نانو بخار در كارواش در منزل شيراز
سراميك بدنه اتومبيل در كارواش در منزل شيراز


برچسب: كارواش تلفني شيراز,كارواش در منزل شيراز،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۷:۰۲ توسط:مصطفي موضوع: